|
 
 

PRELEGENCI

Grzegorz Wójtowicz, doktor nauk ekonomicznych

Grzegorz Wójtowicz urodził się 2 października 1947 r. Ukończył handel zagraniczny w SGPiS (obecnie SGH). Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych.

W latach 1970-1991 pracował w Narodowym Banku Polskim. Od 1984 r. był członkiem Zarządu NBP. W latach 1989-1991 był wiceprezesem, a w 1991 r. prezesem NBP. W czasie pracy w banku centralnym uczestniczył w negocjacjach z Klubem Paryskim i Klubem Londyńskim. Był wicegubernatorem, a następnie gubernatorem Banku Światowego ze strony polskiej, a także gubernatorem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Pomysłodawca terminu WIG - Warszawski Indeks Giełdowy.

Od 1992 r. był dyrektorem finansowym w firmie "Sobiesław Zasada Ltd". Ponadto w latach 1996-1998 był prezesem Rady Banku Handlowego w Warszawie SA, a potem przewodniczył Radzie Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Uczestniczył w pracach komisji sejmowych jako ekspert w zakresie prawa bankowego, polityki pieniężnej i zagadnień makroekonomicznych.

W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej.

Jest autorem ponad 600 publikacji, głównie z zakresu polityki pieniężnej, bilansu płatniczego oraz praktyki bankowej.

Przewodniczący Kapituły Rankingu Wyższych Uczelni "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej". Członek Rady Programowej "Banku".


Wiesława Ziółkowska, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Wiesława Ziółkowska jest absolwentką kierunku "Handel Zagraniczny" w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Także na AE w Poznaniu obroniła w 1976 r. pracę doktorską, a w 1996 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Jest profesorem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Wieloletni praktyk gospodarczy. Poseł Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-1997. Najpierw wiceprzewodnicząca, a następnie przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W latach 1998-2004 była członkiem Rady Polityki Pieniężnej.

Jest autorką szeregu publikacji z dziedziny polityki gospodarczej i finansów, w tym trzech książkowych.


Cezary Józefiak, profesor nauk ekonomicznych

Cezary Józefiak urodził się 2 lipca 1932 r. w Łodzi. Studia ekonomiczne ukończył w 1956 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1971-1975 był dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1975 r. kieruje Zakładem Teorii Wzrostu Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1990-1993 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, w latach 1993-1997 - członkiem Rady Naukowej Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. W latach 1995-1999 pełnił funkcję prezydenta Centrum im. Adama Smitha.

W latach 1980-1989 był członkiem Komisji do spraw Reformy Gospodarczej w Polsce, następnie w latach 1990-1991 zasiadał w Radzie Ekonomicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 1980-1989 pełnił także funkcję doradcy NSZZ "Solidarność" w sprawach ekonomicznych. Przewodniczył podkomisji polityki gospodarczej w rozmowach "Okrągłego Stołu". W latach 1989-1991 był senatorem RP, przewodniczył senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

W latach 1992-1997 był członkiem Rady Naukowej przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, a w latach 1998-2004 - członkiem Rady Polityki Pieniężnej.

Jest autorem licznych publikacji, m.in. z zakresu teorii ekonomii i teorii wzrostu.


Andrzej Bratkowski, doktor nauk ekonomicznych

Andrzej Bratkowski urodził się 13 listopada 1952 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1977-1988 pracował w GUS, a następnie w Instytucie Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego. Równolegle brał udział w pracach badawczych Katedry Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych. W 1984 r. obronił na tym wydziale pracę doktorską.

W 1990 r. był wicedyrektorem w Zespole Analiz Systemowych NIK, a w 1991 r. został doradcą wicepremiera Leszka Balcerowicza. W latach 1992-1993 był ekspertem zespołu negocjacyjnego ds. redukcji zadłużenia wobec Klubu Londyńskiego. Od 1994 r. był doradcą w Banku Handlowym w Warszawie. Równolegle uczestniczył w pracach badawczych Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE).

W dniu 10 października 2001 r. powołany na stanowisko wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.

Jest autorem szeregu publikacji w prasie codziennej i fachowej.


Maciej Reluga

Maciej Reluga jest absolwentem kierunku "Ilościowe Metody Ekonomii" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również program zarządzania finansowego na Uniwersytecie w Namur (Belgia).

Karierę zawodową rozpoczynał jeszcze w czasie studiów jako analityk w Departamencie Statystyki Narodowego Banku Polskiego. Od 1998 r. pracował jako ekonomista w ING Banku, gdzie był odpowiedzialny za analizę polskiej gospodarki i rynków finansowych. Od połowy 2002 r. jest głównym ekonomistą Banku Zachodniego WBK. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu.

Jest autorem szeregu publikacji w prasie codziennej i fachowej.


 
   
     
Strona główna